ILTAPÄIVÄTOIMINTA ESPOOSSA

Hakuaika perusopetuksen iltapäivätoimintaan on 8.1.2019–13.5.2019 klo 15.45 saakka.

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on koululaisille suunnattua ohjattua vapaa-ajan toimintaa. Toiminnan tarkoituksena on vähentää lapsen yksin viettämää aikaa koulupäivän jälkeen. Iltapäivätoiminta on ryhmämuotoista toimintaa, jossa 15 lapsen ryhmää ohjaa yksi aikuinen. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulun tiloissa.

Hakeminen ja paikan vastaanotto

Iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä muilla luokka-asteilla olevat erityisen tuen oppilaat. Perusopetuksen iltapäivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus lapselle. Iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti Wilman kautta samoilla tunnuksilla, joilla ilmoittaudutaan kouluun. Päätökset annetaan tiedoksi Wilmassa tai postitetaan kotiin.

Mikäli sähköisen hakemuksen täyttäminen Wilman kautta ei ole mahdollista, toimintaan voi hakea paperilomakkeella. Paperilomakkeen voi tulostaa www.espoo.fi/iltapaivatoiminta. Hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö, Tukipalveluiden vastuualue, PL 31, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai käyntiosoite: Kamreerintie 3 B, 8. krs.

Päätös iltapäivätoimintapaikasta tehdään huoltajan hakemuksessa ilmoittaman toiminta-ajan mukaisesti, joko kokoaikaisena tai osa-aikaisena. Sopimusmotoa voi tarpeen vaatiessa muuttaa, ilmoitus tehdään kirjallisesti vähintään kokonaista kalenterikuukautta aikaisemmin. Esim. 8.11. tehty muutos tulee voimaan 1.1.

Keväällä 17.5.2019 myönnetyt iltapäivätoimintapaikat lukuvuodelle 2019-2020 voi peruuttaa 2 viikon kuluessa, mikäli lapsi ei tarvitse paikkaa. Tämän jälkeen tehtyjen peruutusten osalta noudatetaan irtisanomisaikaa. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu.

Asiakasmaksut

Kaupunginhallitus on päättänyt iltapäiväoiminnan asiakasmaksuista. 1.8.2016 alkaen asiakasmaksu osa-aikaisesta iltapäivätoiminnasta klo 12-15 on 80 euroa kuukaudessa ja kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta klo 12-17 asiakasmaksu on 140 euroa kuukaudessa.

Lukuvuotena 2019-2020 iltapäivätoimintaa järjestetään arkisin koulupäivinä ajalla 8.8.2019-29.5.2020.

Asiakasmaksu on kaikkina toimintakuukausina sama, myös elokuussa. Kesäkuulta asiakasmaksua ei peritä. Asiakasmaksuun sisältyy välipala.

Iltapäivätoiminnasta voidaan periä maksu sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoksesta ilmoitetaan vähintään 2 viikkoa aikaisemmin kirjallisesti palveluntuottajalle.

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Hakemuksen voi jättää, kun iltapäivätoimintapaikka on osoitettu. Iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskeva päätös tehdään perhekoon ja perheen bruttotulojen perusteella. Maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta saa lisätietoa tiedotteesta asiakasmaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta, Suomenkielisen opetuksen tulosyksiköstä sähköpostilla osoitteesta iltapaivatoiminta@espoo.fi tai iltapäivätoiminnan palveluntuottajalta.

Toiminta-aika

Iltapäivätoiminta noudattaa koulun työ- ja loma-aikoja.

  • osa-aikainen iltapäivätoiminta: klo 12–15
  • kokoaikainen iltapäivätoiminta: klo 12–17  


Ilmoitus iltapäivätoiminnan toiminta-ajan muuttamisesta ja irtisanomisissa tehdään vähintään kalenterikuukautta aikaisemmin. Esimerkiksi joulukuussa tehty muutos tulee voimaan 1.2. Irtisanomisajalta veloitetaan asiakasmaksu. Toiminta-ajan muutoksen voi tehdä Wilman Hakemukset ja päätökset kansiossa iltapäivätoimintapaikan peruuttamista, irtisanomista ja toiminta-ajan muuttamista koskevalla lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen iltapaivatoiminta@espoo.fi.   

 
Iltapäivätoiminnan hakuaika (lukuvuodelle 2015-2016) on päättynyt 27.3.2015. Päätökset annetaan tiedoksi Wilmassa tai postitetaan kotiin 22.4.